Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSD INWESTYCJE (2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Mała 18, 25-012 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000516033, NIP:9591957058, Regon: 260779677. telefon: 41 346 32 34, zwana dalej „Spółką”.
2. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
- przedstawienia ofert Spółki, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
- zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
- realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
- marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę lub spółki z Grupy HSD lub podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane dotyczące spółek z Grupy HSD oraz podmiotów współpracujących ze Spółką są dostępne w siedzibie Spółki.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
- podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,
- podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
- podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
- podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- spółkom z Grupy HSD i podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.
Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Spółki.
5. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
- przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
- zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
- otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
10. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
11. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce oraz spółkach z Grupy HSD prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki, o którym mowa w ust. 2.

Przejdź do serwisu

Mieszkania

Inwestycja Nr. lokalu Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Balkon / Taras Cena za m Cena lokalu
Domaniówka M01 0 3 47.61 5.82 Sprzedane ----
Domaniówka M02 0 2 32.96 12.98 Sprzedane ----
Domaniówka M03 0 2 37.21 6.83 Sprzedane ----
Domaniówka M04 0 2 42.75 6.50 Sprzedane ----
Domaniówka M05 0 3 53.50 19.54 Sprzedane ----
Domaniówka M06 1 3 49.90 4.80 Sprzedane ----
Domaniówka M07 + 08 1 4 82.99 18.69 Sprzedane ----
Domaniówka M09 1 2 44.93 6.50 Sprzedane ----
Domaniówka M10 1 3 53.50 19.65 Sprzedane ----
Domaniówka M11 2 3 58.80 4.20 Sprzedane ----
Domaniówka M12 + 13 2 4 72.00 12.25 Sprzedane ----
Domaniówka M14 2 2 39.00 5.77 Sprzedane ----
Domaniówka M15 2 3 53.50 19.65 Sprzedane ----
Domaniówka M16 +17 3 5 92.03 29.29 Sprzedane ----
Domaniówka M18 3 3 53.50 20.23 Sprzedane ----
Domaniówka M19 0 1 37.90 9.48 Sprzedane ----
Domaniówka M20 0 1 37.12 9.10 Sprzedane ----
Domaniówka M21 0 3 58.61 11.54 Sprzedane ----
Domaniówka M22 0 3 52.33 7.64 Sprzedane ----
Domaniówka M23 1 3 53.67 19.42 Sprzedane ----
Domaniówka M24 1 1 37.12 8.53 Sprzedane ----
Domaniówka M25 1 3 58.61 10.61 Sprzedane ----
Domaniówka M26 1 3 52.33 7.12 Sprzedane ----
Domaniówka M27 2 3 53.67 19.42 Sprzedane ----
Domaniówka M28 2 1 37.12 8.53 Sprzedane ----
Domaniówka M29 2 3 58.61 10.61 Sprzedane ----
Domaniówka M30 2 3 52.33 7.12 Sprzedane ----
Domaniówka M31 3 3 53.67 19.47 Sprzedane ----
Domaniówka M32 3 1 47.89 8.53 Sprzedane ----
Domaniówka M33 3 2 66.93 13.05 Sprzedane ----
Domaniówka M34 3 3 51.26 7.78 Sprzedane ----
Domaniówka P-01 0 1 0.00 0.00 34 400,00 zł 0,00 zł
Kazimierza Wielkiego M01 0 2 48.00 23.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M02 0 2 51.48 21.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M03 0 2 49.76 18.46 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M04 0 3 56.63 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M05 1 2 45.34 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M06 1 2 51.49 19.81 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M08 1 4 70.77 13.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M09 2 2 48.00 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M11 2 5 90.84 18.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M12 3 2 45.34 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M13 3 5 127.66 112.58 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M14 3 5 88.92 24.34 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M15+16 0 5 122.66 18.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M10 2 3 67.48 23.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M17 0 3 54.06 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M18 1 4 73.03 12.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M19 1 2 50.34 17.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M20 1 3 55.96 9.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M21 2 3 54.76 7.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M22 2 3 66.57 23.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M23 2 3 54.06 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M24 3 3 56.59 6.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M25 3 5 124.76 23.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M26 3 3 55.96 6.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M27 0 4 55.89 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M28 0 2 34.40 20.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M29 0 4 84.50 15.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M30 1 3 69.50 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M31 1 2 34.31 11.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M32 1 4 71.05 14.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M33 2 3 55.89 7.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M34 2 2 50.43 16.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M35 2 4 72.98 12.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M36 3 3 53.99 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M37 3 5 124.32 23.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M38 3 3 54.75 7.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M39 0 4 70.75 14.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M42 0 2 45.46 13.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M43+M44 1 5 91.00 25.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M45 1 3 67.71 16.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M46 1 2 48.11 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M47 2 5 88.92 19.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M48 2 3 67.56 25.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M49 2 2 45.46 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M50 3 4 90.84 18.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M52 3 2 48.11 8.00 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego P-01 0 1 0.00 0.00 34 400,00 zł 0,00 zł
Kazimierza Wielkiego M07 1 2 33.87 11.23 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M40 0 2 33.92 14.15 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M41 0 2 51.72 21.06 Sprzedane ----
Kazimierza Wielkiego M51 3 5 127.49 100.00 Sprzedane ----
D M01 0 3 48.48 3.12 Rezerwacja ----
D M02 0 1 27.48 2.24 Rezerwacja ----
D M03 0 2 39.45 2.24 7 000,00 zł 276 150,00 zł
D M04 0 3 50.93 27.05 Rezerwacja ----
D M05 0 3 55.33 118.90 Rezerwacja ----
D M06 0 2 36.16 51.04 Rezerwacja ----
D M07 1 3 52.91 9.39 Rezerwacja ----
D M08 1 3 52.36 25.84 Rezerwacja ----
D M09 1 3 53.85 6.74 Rezerwacja ----
D M10 1 3 50.63 2.24 6 800,00 zł 344 284,00 zł
D M11 1 2 39.45 2.24 Rezerwacja ----
D M12 1 4 103.41 22.61 Rezerwacja ----
D M13 1 2 41.99 8.01 Rezerwacja ----
D M14 2 3 52.91 9.75 Rezerwacja ----
D M15 2 3 52.36 18.67 Rezerwacja ----
D M16 2 3 53.85 6.74 Rezerwacja ----
D M17 2 3 50.63 2.24 Rezerwacja ----
D M18 2 2 39.45 2.24 Rezerwacja ----
D M19 2 4 92.64 22.90 Rezerwacja ----
D M20 2 3 52.90 8.01 Rezerwacja ----
D M21 3 3 52.91 12.24 Rezerwacja ----
D M22 3 3 52.36 25.95 Rezerwacja ----
D M23 3 3 53.85 6.88 Rezerwacja ----
D M24 3 3 50.63 2.24 Rezerwacja ----
D M25 3 2 39.45 2.24 Rezerwacja ----
D M26 3 4 84.91 11.44 Rezerwacja ----
D M27 3 5 94.59 21.69 Rezerwacja ----
D M28 3 2 33.75 11.76 Rezerwacja ----
D M29 4 3 52.91 12.24 Rezerwacja ----
D M30 4 3 52.36 15.34 Rezerwacja ----
D M31 4 3 53.85 6.02 7 400,00 zł 398 490,00 zł
D M32 4 3 50.63 2.24 7 400,00 zł 374 662,00 zł
D M33 4 2 39.45 2.24 Rezerwacja ----
D M34 4 2 41.99 8.00 Rezerwacja ----
D P1 + P2 0 1 1.00 0.00 50 000,00 zł 50 000,00 zł
D P3 + P4 0 1 1.00 0.00 66 632,00 zł 66 632,00 zł
D LU1 0 1 51.83 0.00 7 000,00 zł 362 810,00 zł
Złota Lu-05 0 1 62.20 0.00 Sprzedane ----
Złota M-02 1 1 37.51 0.00 Sprzedane ----
Złota M-13 1 1 37.94 0.00 Sprzedane ----
Kryształowa M-06 0 2 47.43 16.00 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M01 0 3 72.17 9.60 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M02 0 2 38.42 3.67 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M03 0 2 40.79 3.35 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M04 0 3 60.59 5.02 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M05 0 2 57.05 5.93 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M06 0 3 71.26 2.48 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M07 1 3 72.17 12.25 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M08 1 2 38.42 4.68 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M09 1 2 40.79 4.21 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M10 1 3 60.59 5.95 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M11 1 2 57.02 5.93 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M12 1 3 71.26 4.65 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M13 2 3 72.17 12.25 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M14 2 2 38.42 4.68 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M15 2 2 40.79 4.21 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M16 2 3 60.59 5.95 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M17 2 2 57.05 5.93 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M18 2 1 71.26 4.65 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M19 3 3 72.17 12.25 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M20 3 2 38.42 4.68 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M21 3 2 40.79 4.21 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M22 3 3 60.59 5.95 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M23 3 2 57.05 5.93 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M24 3 3 71.26 4.65 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M25 4 3 72.17 12.25 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M26 4 2 38.42 4.68 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M27 4 2 40.79 4.21 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M28 4 3 60.59 5.95 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M29 4 2 57.05 5.93 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M30 4 3 71.26 4.65 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M31 5 3 72.17 12.25 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M32 5 2 38.42 4.68 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M33 5 2 40.79 4.21 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M34 5 3 60.59 5.95 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M35 5 2 57.05 5.93 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M36 5 3 71.26 4.65 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M37 6 3 72.17 12.25 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M38 6 2 38.42 4.68 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M39 6 2 40.79 4.21 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M40 6 3 60.59 5.95 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M41 6 2 57.05 5.93 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M42 6 3 71.26 4.65 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M43 0 3 64.53 12.52 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M44 0 3 59.02 4.52 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M45 0 4 92.30 12.25 4 300,00 zł 396 890,00 zł
Starowapiennikowa 2 etap M46 1 3 64.53 13.50 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M48 1 4 92.30 14.24 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M49 2 3 64.53 13.50 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M50 2 3 59.02 5.84 4 800,00 zł 283 296,00 zł
Starowapiennikowa 2 etap M51 2 4 92.30 14.24 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M52 3 3 64.53 15.50 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M53 3 3 59.02 5.84 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M54 3 4 92.30 14.24 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M55 4 3 64.53 15.50 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M56 4 3 59.02 5.84 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M57 4 4 92.30 14.24 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M58 5 3 64.53 15.50 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M59 5 3 59.02 5.84 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M60 5 4 92.30 14.24 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M61 6 3 64.53 15.50 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M62 6 3 59.02 5.84 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M63 6 4 92.30 14.24 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M64 0 3 62.42 12.35 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M65 0 2 38.16 3.33 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M66 0 2 52.68 6.17 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M67 0 3 53.92 4.60 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M68 0 2 48.88 3.58 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M69 0 2 39.68 0.00 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M71 1 3 62.42 13.35 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M72 1 2 38.16 4.15 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M73 1 2 52.68 6.17 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M74 1 3 53.92 4.60 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M75 1 2 48.88 4.41 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M76 1 2 39.68 6.78 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M77 1 2 38.31 9.71 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M78 2 3 62.42 13.35 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M79 2 2 38.16 4.15 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M80 2 2 52.68 6.17 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M81 2 3 53.92 4.60 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M82 2 2 48.88 4.41 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M83 2 2 39.68 6.78 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M84 2 2 38.31 9.71 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M85 3 3 62.42 13.35 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M86 3 2 38.16 4.15 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M87 3 2 52.68 6.17 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M88 3 3 53.92 4.60 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M89 3 2 48.88 4.41 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M90 3 2 39.68 6.78 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M91 3 2 38.31 9.71 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M92 4 3 62.42 13.35 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M93 4 2 38.16 4.15 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M94 4 2 52.68 6.17 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M95 4 3 53.92 4.60 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M96 4 2 48.88 4.41 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M97 4 2 39.68 6.78 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M98 4 2 38.31 9.71 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M99 5 3 62.42 13.35 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M101 5 2 52.68 6.17 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M102 5 3 53.92 4.60 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M103 5 2 48.88 4.41 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M105 5 2 38.31 9.71 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M107 6 2 38.16 4.15 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap Lu1 0 1 625.00 0.00 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M100 5 2 38.16 4.15 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M104 5 2 39.68 6.78 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M106 6 3 62.42 13.35 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M108 6 2 52.68 6.17 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M109 6 3 53.92 4.60 Sprzedane ----
Starowapiennikowa 2 etap M110 6 3 56.41 4.41 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.01 0 2 57.03 14.53 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.02 0 2 60.42 10.84 4 430,00 zł 267 660,60 zł
1 Maja - InCity M.A.0.03 0 1 40.18 9.72 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.05 0 3 41.60 10.32 Rezerwacja ----
1 Maja - InCity M.A.0.06 0 3 55.40 13.53 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.07 1 1 30.00 16.50 Rezerwacja ----
1 Maja - InCity M.A.0.08a 0 2 40.08 82.00 4 700,00 zł 188 376,00 zł
1 Maja - InCity M.A.0.09 1 4 67.72 23.23 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.16 0 3 61.70 36.90 4 700,00 zł 289 990,00 zł
1 Maja - InCity M.B.0.17 0 1 68.14 7.38 4 800,00 zł 327 072,00 zł
1 Maja - InCity M.B.0.15z 0 3 66.45 24.31 4 400,00 zł 292 380,00 zł
1 Maja - InCity M.B.0.14 0 1 27.96 9.01 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.12 0 1 27.96 13.19 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.10 0 1 27.96 14.29 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.08 0 1 27.96 15.39 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.06 0 1 41.70 12.12 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.01 0 2 46.85 10.26 4 430,00 zł 207 545,50 zł
1 Maja - InCity M.B.0.02 0 2 41.09 9.56 4 430,00 zł 182 028,70 zł
1 Maja - InCity M.B.0.03 0 2 41.27 10.42 4 430,00 zł 182 826,10 zł
1 Maja - InCity M.B.0.04 0 3 69.15 28.90 4 430,00 zł 306 334,50 zł
1 Maja - InCity M.B.0.05 0 1 29.23 17.75 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.07 0 1 27.96 13.40 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.09 0 1 27.96 14.84 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.11 0 1 27.96 13.74 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.13 0 1 27.96 12.63 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.13 0 2 38.38 18.66 4 200,00 zł 161 196,00 zł
1 Maja - InCity M.A.1.01 1 2 57.03 14.54 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.02 1 3 60.35 17.35 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.03 1 2 40.18 9.72 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.04 1 2 41.60 10.32 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.05 1 2 41.60 10.32 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.06 1 3 55.40 13.53 4 300,00 zł 238 220,00 zł
1 Maja - InCity M.A.1.07 1 1 30.00 9.50 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.08 2 4 70.58 11.66 4 600,00 zł 324 668,00 zł
1 Maja - InCity M.A.1.10 1 3 58.84 10.06 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.11 1 2 41.60 12.00 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.12 1 2 41.60 12.00 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.1.13 1 2 38.39 11.97 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.01 1 2 45.64 10.30 4 500,00 zł 205 380,00 zł
1 Maja - InCity M.B.1.02 1 2 41.09 9.56 Rezerwacja ustna ----
1 Maja - InCity M.B.1.03 1 2 41.27 10.42 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.04 1 3 48.37 12.29 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.05 1 3 65.26 19.11 4 600,00 zł 300 196,00 zł
1 Maja - InCity M.B.1.06 1 1 29.22 13.53 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.07 1 1 41.70 5.46 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.08 1 1 27.72 5.38 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.09 1 1 27.96 5.90 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.10 1 1 27.96 5.90 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.11 1 1 27.96 5.90 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.12 1 1 27.96 5.90 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.13 1 1 27.96 5.90 Rezerwacja ustna ----
1 Maja - InCity M.B.1.14 1 1 27.96 5.90 Rezerwacja ustna ----
1 Maja - InCity M.B.1.15 1 1 27.96 5.90 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.16 1 2 41.99 5.90 4 450,00 zł 186 855,50 zł
1 Maja - InCity M.B.1.17 1 3 66.45 10.93 4 250,00 zł 282 412,50 zł
1 Maja - InCity M.B.1.18 1 4 72.29 25.25 4 700,00 zł 339 763,00 zł
1 Maja - InCity M.B.1.19 1 4 68.14 7.38 4 400,00 zł 299 816,00 zł
1 Maja - InCity M.A.2.01 2 3 57.03 14.54 4 700,00 zł 268 041,00 zł
1 Maja - InCity M.A.2.02 2 3 60.35 17.68 4 600,00 zł 277 610,00 zł
1 Maja - InCity M.A.2.03 2 2 40.18 9.72 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.2.04 2 2 41.60 10.32 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.2.05 2 2 41.60 10.32 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.2.06 2 3 55.40 13.53 4 450,00 zł 246 530,00 zł
1 Maja - InCity M.A.2.07 2 1 30.00 9.50 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.2.08 2 4 70.58 11.66 4 700,00 zł 331 726,00 zł
1 Maja - InCity M.A.2.09 2 3 67.72 19.27 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.2.10 2 3 58.83 10.06 4 550,00 zł 267 676,50 zł
1 Maja - InCity M.A.2.11 2 2 41.60 12.00 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.2.12 2 2 41.60 12.00 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.2.13 2 2 38.39 11.97 4 650,00 zł 178 513,50 zł
1 Maja - InCity M.B.2.01 2 2 45.64 10.26 Rezerwacja ustna ----
1 Maja - InCity M.B.2.02 2 2 41.09 9.56 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.2.03 2 2 41.27 10.42 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.2.04 2 3 48.44 12.29 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.2.05 2 3 65.26 19.11 4 700,00 zł 306 722,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.06 2 1 29.22 13.53 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.2.07 2 1 44.31 5.46 4 200,00 zł 186 102,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.08 2 1 27.72 5.38 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.2.09 2 1 27.96 5.90 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.2.10 2 1 27.96 5.90 4 850,00 zł 135 606,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.11 2 1 27.96 5.90 4 850,00 zł 135 606,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.12 2 1 27.96 5.90 4 850,00 zł 135 606,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.13 2 1 27.96 5.90 Rezerwacja ----
1 Maja - InCity M.B.2.14 2 1 27.96 5.90 Rezerwacja ----
1 Maja - InCity M.B.2.15 2 1 27.96 5.90 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.2.16 2 2 41.99 5.90 4 550,00 zł 191 054,50 zł
1 Maja - InCity M.B.2.17a 2 3 27.26 10.93 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.2.18 2 4 61.70 18.27 4 900,00 zł 302 330,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.19 2 4 68.14 7.38 4 200,00 zł 286 188,00 zł
1 Maja - InCity M.A.3.01 3 4 80.48 17.10 4 990,00 zł 401 595,20 zł
1 Maja - InCity M.A.3.02 3 2 40.18 9.72 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.3.03 3 2 41.60 10.32 4 600,00 zł 191 360,00 zł
1 Maja - InCity M.A.3.04 3 2 41.60 10.32 4 600,00 zł 191 360,00 zł
1 Maja - InCity M.A.3.05 3 3 55.40 13.53 4 600,00 zł 254 840,00 zł
1 Maja - InCity M.A.3.06 3 1 30.00 9.50 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.3.07 3 4 70.58 11.66 4 800,00 zł 338 784,00 zł
1 Maja - InCity M.A.3.08 3 4 67.72 19.27 4 800,00 zł 325 056,00 zł
1 Maja - InCity M.A.3.09 3 3 58.83 10.06 4 750,00 zł 279 442,50 zł
1 Maja - InCity M.A.3.10 3 2 41.60 12.00 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.3.11 3 2 41.60 12.00 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.3.12 3 2 38.39 11.97 4 800,00 zł 184 272,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.01 3 3 96.20 18.53 4 990,00 zł 480 038,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.02 3 5 120.81 56.66 4 990,00 zł 602 841,90 zł
1 Maja - InCity M.B.3.03 3 1 44.31 5.46 4 500,00 zł 199 395,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.04 3 1 27.72 5.38 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.3.05 3 2 57.16 11.80 4 950,00 zł 282 942,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.06 3 2 57.13 11.80 4 950,00 zł 282 793,50 zł
1 Maja - InCity M.B.3.07 3 2 57.16 11.80 4 950,00 zł 282 942,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.08 3 3 70.80 11.80 4 600,00 zł 325 680,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.09 3 3 66.45 10.93 4 600,00 zł 305 670,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.10 3 3 61.70 18.25 4 900,00 zł 302 330,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.11 3 4 68.14 7.38 4 900,00 zł 333 886,00 zł
1 Maja - InCity LU1 0 1 331.61 0.00 5 000,00 zł 1 658 050,00 zł
1 Maja - InCity LU2 0 1 112.04 0.00 5 000,00 zł 560 200,00 zł
1 Maja - InCity LU3 0 1 86.47 0.00 5 500,00 zł 475 585,00 zł
1 Maja - InCity LU4 0 1 75.00 0.00 5 500,00 zł 412 500,00 zł
1 Maja - InCity P01 0 1 0.00 0.00 36 900,00 zł 0,00 zł
1 Maja - InCity M.A.0.04 0 2 41.60 10.32 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.10 0 2 35.77 18.32 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.11 0 2 41.59 21.98 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.12 0 2 41.60 19.97 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.0.08b 0 1 34.11 24.10 4 700,00 zł 160 317,00 zł
1 Maja - InCity M.B.0.15a 0 1 27.26 2.96 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.0.15b 0 1 39.19 19.50 Rezerwacja ----
1 Maja - InCity M.B.0.17a 0 1 47.28 55.46 4 800,00 zł 226 944,00 zł
1 Maja - InCity M.B.0.17b 0 1 31.63 76.23 Rezerwacja ustna ----
1 Maja - InCity M.A.1.08a 1 1 40.08 12.01 4 600,00 zł 184 368,00 zł
1 Maja - InCity M.A.1.08b 1 1 45.14 5.90 4 600,00 zł 207 644,00 zł
1 Maja - InCity M.A.1.09A 1 2 56.36 13.34 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.19a 1 1 47.28 6.90 4 700,00 zł 222 216,00 zł
1 Maja - InCity M.B.1.19b 1 1 31.29 7.70 Rezerwacja ustna ----
1 Maja - InCity M.B.1.17b 1 1 39.19 10.93 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.B.1.17a 1 1 27.26 2.64 Rezerwacja ustna ----
1 Maja - InCity M.A.2.08a 2 2 40.08 12.01 Rezerwacja ----
1 Maja - InCity M.A.2.08b 2 1 34.11 0.00 4 700,00 zł 160 317,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.17b 2 2 39.19 10.93 4 800,00 zł 188 112,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.19a 2 1 47.28 6.90 4 800,00 zł 226 944,00 zł
1 Maja - InCity M.B.2.19b 2 1 31.63 7.70 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.3.07a 3 2 40.08 12.01 Sprzedane ----
1 Maja - InCity M.A.3.07b 3 1 45.14 5.90 4 800,00 zł 216 672,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.11a 3 1 47.28 6.90 4 900,00 zł 231 672,00 zł
1 Maja - InCity M.B.3.11b 3 1 31.63 7.70 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M01 0 4 77.71 17.62 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M02 0 2 39.16 20.20 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M03 0 4 81.89 45.03 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M04 0 4 98.93 14.74 4 500,00 zł 445 185,00 zł
Permska Budynek nr 1 M05 1 4 78.14 10.11 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M06 1 2 39.16 11.04 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M07 1 4 81.89 28.06 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M08 1 4 98.93 13.05 Rezerwacja ustna ----
Permska Budynek nr 1 M09 2 4 78.14 10.11 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M10 2 2 39.16 11.04 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M11 2 4 81.89 28.06 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M12 2 4 98.92 13.05 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M13 3 5 116.45 58.86 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M15 3 5 101.34 146.91 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M16 3 4 98.40 13.05 Rezerwacja ustna ----
Permska Budynek nr 1 M17 0 4 92.28 36.67 4 500,00 zł 415 260,00 zł
Permska Budynek nr 1 M18 0 4 70.49 23.74 4 800,00 zł 338 352,00 zł
Permska Budynek nr 1 M19 0 2 44.08 34.28 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M20 0 2 46.31 27.57 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M21 0 4 84.07 73.29 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M22 0 2 39.13 20.97 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M23 0 4 87.53 23.95 4 850,00 zł 424 520,50 zł
Permska Budynek nr 1 M24 1 4 99.57 22.25 4 500,00 zł 448 065,00 zł
Permska Budynek nr 1 M25 1 4 70.79 33.90 Rezerwacja ----
Permska Budynek nr 1 M26 1 2 43.97 12.30 Rezerwacja ----
Permska Budynek nr 1 M27 1 2 46.31 9.30 Rezerwacja ----
Permska Budynek nr 1 M30 1 2 87.53 8.77 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M31 2 4 99.57 22.25 4 600,00 zł 458 022,00 zł
Permska Budynek nr 1 M32 2 4 70.79 33.90 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M33 2 2 43.97 12.30 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M34 2 2 46.31 9.30 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M37 2 4 87.53 8.77 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M38 3 4 99.57 22.25 Rezerwacja ustna ----
Permska Budynek nr 1 M39 3 4 105.87 94.37 Rezerwacja ustna ----
Permska Budynek nr 1 M40 3 3 74.84 72.52 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M41 3 4 84.43 40.70 4 600,00 zł 388 378,00 zł
Permska Budynek nr 1 M42 3 5 129.23 77.70 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M43 3 2 39.05 10.11 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M44 3 5 121.99 55.65 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 P01 0 1 0.00 0.00 31 980,00 zł 0,00 zł
Permska Budynek nr 1 M28A 1 3 70.44 32.77 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M29A 1 3 52.41 10.11 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M35A 2 3 70.44 32.77 Sprzedane ----
Permska Budynek nr 1 M36A 2 3 52.41 10.11 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M01 0 4 83.92 15.13 4 350,00 zł 365 052,00 zł
Permska Budynek 2 M02 0 2 49.64 14.24 4 600,00 zł 228 344,00 zł
Permska Budynek 2 M03 0 4 73.59 57.25 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M04 0 3 63.81 12.12 4 600,00 zł 293 526,00 zł
Permska Budynek 2 M05 0 4 89.61 18.77 4 300,00 zł 385 323,00 zł
Permska Budynek 2 M21 0 4 84.38 22.58 4 350,00 zł 367 053,00 zł
Permska Budynek 2 M22 0 3 63.15 15.85 Rezerwacja ----
Permska Budynek 2 M23 0 3 58.61 33.07 4 600,00 zł 269 606,00 zł
Permska Budynek 2 M24 0 3 60.69 38.40 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M25 0 4 79.19 34.21 4 550,00 zł 360 314,50 zł
Permska Budynek 2 M26 0 4 92.09 36.95 4 500,00 zł 414 405,00 zł
Permska Budynek 2 M27 0 2 42.19 15.32 4 600,00 zł 194 074,00 zł
Permska Budynek 2 M28 0 2 48.51 14.85 4 600,00 zł 223 146,00 zł
Permska Budynek 2 M6 1 4 83.92 9.31 4 350,00 zł 365 052,00 zł
Permska Budynek 2 M7 1 2 49.64 8.98 4 600,00 zł 228 344,00 zł
Permska Budynek 2 M8 1 4 73.59 31.91 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M9 1 3 63.81 9.58 4 600,00 zł 293 526,00 zł
Permska Budynek 2 M10 1 4 89.61 13.15 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M29 1 4 84.42 6.30 4 350,00 zł 367 227,00 zł
Permska Budynek 2 M30 1 4 77.34 8.51 Rezerwacja ustna ----
Permska Budynek 2 M31 1 3 58.61 9.30 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M32 1 3 60.69 16.81 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M33 1 4 79.19 13.97 4 600,00 zł 364 274,00 zł
Permska Budynek 2 M34 1 4 92.09 35.19 4 600,00 zł 423 614,00 zł
Permska Budynek 2 M35 1 2 42.19 10.28 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M36 1 2 48.51 6.29 4 600,00 zł 223 146,00 zł
Permska Budynek 2 M11 2 4 83.92 9.59 4 450,00 zł 373 444,00 zł
Permska Budynek 2 M12 2 2 49.64 8.90 Rezerwacja ----
Permska Budynek 2 M13 2 4 73.59 31.71 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M14 2 3 63.81 9.58 4 650,00 zł 296 716,50 zł
Permska Budynek 2 M15 2 4 89.61 13.15 4 400,00 zł 394 284,00 zł
Permska Budynek 2 M37 2 4 84.38 6.00 4 450,00 zł 375 491,00 zł
Permska Budynek 2 M38 2 4 77.34 8.70 4 550,00 zł 351 897,00 zł
Permska Budynek 2 M39 2 3 58.61 999.99 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M40 2 3 60.69 15.71 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M41 2 4 79.19 14.16 4 700,00 zł 372 193,00 zł
Permska Budynek 2 M42 2 4 92.09 35.38 4 650,00 zł 428 218,50 zł
Permska Budynek 2 M43 2 2 42.19 10.28 Sprzedane ----
Permska Budynek 2 M44 2 2 48.51 6.29 4 700,00 zł 227 997,00 zł
Permska Budynek 2 M16 3 1 135.14 9.37 4 500,00 zł 608 130,00 zł
Permska Budynek 2 M17 3 2 49.64 8.99 4 850,00 zł 240 754,00 zł
Permska Budynek 2 M18 3 2 101.34 32.00 Rezerwacja ----
Permska Budynek 2 M19 3 1 98.85 9.31 4 700,00 zł 464 595,00 zł
Permska Budynek 2 M20 3 4 89.61 13.15 4 500,00 zł 403 245,00 zł
Permska Budynek 2 M45 3 2 121.10 6.00 4 500,00 zł 544 950,00 zł
Permska Budynek 2 M46 3 2 113.91 8.65 4 500,00 zł 512 595,00 zł
Permska Budynek 2 M47 3 1 90.53 9.43 4 750,00 zł 430 017,50 zł
Permska Budynek 2 M48 3 1 93.92 16.86 4 800,00 zł 450 816,00 zł
Permska Budynek 2 M49 3 1 127.19 14.11 4 800,00 zł 610 512,00 zł
Permska Budynek 2 M50 3 4 92.09 35.33 4 700,00 zł 432 823,00 zł
Permska Budynek 2 M51 3 2 42.19 10.28 4 800,00 zł 202 512,00 zł
Permska Budynek 2 M52 3 2 48.51 6.29 4 800,00 zł 232 848,00 zł

Mieszkania Kielce

Kielce – nowe mieszkania z HSD Inwestycje

HSD Inwestycje to firma deweloperska z wieloletnim doświadczeniem. Wchodzi w skład GRUPY HSD, która funkcjonuje na rynku od 2005 roku. Podstawą naszej działalności jest realizacja inwestycji budowlanych, w której zakres wchodzą: planowanie, przygotowanie, realizacja i komercjalizacja budynków mieszkalnych i usługowych. Można zatem śmiało powiedzieć, że HSD Inwestycje zajmuje się całością procesu deweloperskiego. Działamy na terenie dwóch polskich miast: Kielc i Krakowa.
Jako stolica województwa świętokrzyskiego, Kielce stanowią centrum gospodarcze i kulturowe tego regionu. Miasto może pochwalić się świetną lokalizacją, w sercu Gór Świętokrzyskich, nieopodal Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dlatego też, mieszkańcy Kielc, oprócz atrakcji typowych dla miasta, mają łatwy dostęp do wspaniałych krajobrazów. Wszystko to sprawia, że mieszkania na sprzedaż z rynku pierwotnego w Kielcach cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem wśród naszych Klientów.

Czy warto kupić mieszkanie w stanie deweloperskim?

Decyzja o zakupie mieszkania bezpośrednio od dewelopera, zarówno w Kielcach, jak i innych miastach niesie za sobą wiele korzyści. Warto zwrócić uwagę na pozytywny aspekt tej sytuacji, którym bez wątpienia jest brak pośredników. Dzięki temu proces całej transakcji staje się znacznie łatwiejszy, a jej koszty maleją. Inną zaletą zakupu mieszkania na rynku pierwotnym jest to, że możemy je urządzić i wyposażyć zgodnie z naszymi indywidualnymi preferencjami. Co więcej, kupując mieszkanie deweloperskie – czy to w Kielcach, czy w Krakowie – oszczędzamy sobie zmartwień związanych ze szkodami wyrządzonymi przez poprzednich lokatorów. To my, jako pierwsi, będziemy użytkować zakupione mieszkanie. Warto mieć na uwadze również to, że zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, zwalnia nas od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości (2% wartości rynkowej nieruchomości).

Sprzedaż mieszkań deweloperskich w Kielcach

Szeroka oferta, zawierająca nowe mieszkania na sprzedaż w Kielcach to propozycja przygotowana przez firmę HSD Inwestycje. Wszystkie nasze realizacje obejmują rynek pierwotny i są zlokalizowane w atrakcyjnych częściach miasta – między innymi na ulicy 1 Maja i Kazimierza Wielkiego. Powierzchnia oferowanych przez nas mieszkań mieści się pomiędzy 29m^2 a 120m^2. Zatem, zarówno amatorzy przytulnych pomieszczeń, jak i zwolennicy dużych przestrzeni z pewnością znajdą coś dla siebie.
Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem cen mieszkań deweloperskich w Kielcach, zapraszamy do zaznajomienia się ze szczegółami naszej oferty. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu!
© GRUPA HSD 2018.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Creadted by: <NETservices/>