Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSD INWESTYCJE (2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Mała 18, 25-012 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000516033, NIP:9591957058, Regon: 260779677. telefon: 41 346 32 34, zwana dalej „Spółką”.
2. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
- przedstawienia ofert Spółki, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
- zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
- realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
- marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę lub spółki z Grupy HSD lub podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane dotyczące spółek z Grupy HSD oraz podmiotów współpracujących ze Spółką są dostępne w siedzibie Spółki.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
- podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,
- podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
- podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
- podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- spółkom z Grupy HSD i podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.
Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Spółki.
5. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
- przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
- zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
- otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
10. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
11. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce oraz spółkach z Grupy HSD prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki, o którym mowa w ust. 2.

Przejdź do serwisu

Mieszkania

Inwestycja Nr. lokalu Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Balkon / Taras Cena za m Cena lokalu
Wielicka-Rydygiera M01 0 1 28.49 20.35 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M02 0 3 47.50 51.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M03 0 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M04 0 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M05 0 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M06 0 2 38.34 14.00 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M07 0 2 41.15 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M08 0 2 45.99 7.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M09 0 4 67.89 53.29 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M10 0 2 37.19 39.81 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M11 0 2 48.05 42.39 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M12 0 2 36.14 29.16 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M13 0 3 52.58 21.67 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M14 1 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M15 1 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M16 1 2 38.34 14.00 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M17 1 2 41.15 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M18 1 2 45.99 7.71 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M19 1 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M20 1 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M21 1 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M22 1 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M23 1 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M24 1 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M25 1 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M26 1 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M27 2 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M28 2 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M29 2 2 38.34 15.50 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M30 2 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M31 2 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M32 2 4 67.89 25.63 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M33 2 2 37.19 11.47 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M34 2 2 48.05 5.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M35 2 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M36 2 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M37 2 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M38 2 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M39 2 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M40 3 3 50.49 18.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M41 3 2 37.24 11.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M42 3 2 38.34 15.83 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M43 3 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M44 3 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M45 3 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M46 3 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M47 3 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M48 3 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M49 3 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M50 3 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M51 3 3 47.50 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M52 3 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M53 4 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M54 4 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M55 4 2 38.34 15.50 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M56 4 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M57 4 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M58 4 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M59 4 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M60 4 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M61 4 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M62 4 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M63 4 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M64 4 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M65 4 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M66 5 3 50.49 18.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M67 5 2 37.24 11.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M68 5 2 38.34 14.38 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M69 5 2 41.15 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M70 5 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M71 5 4 67.89 25.63 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M72 5 4 85.44 17.12 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M73 5 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M74 5 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M75 5 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M76 5 3 47.50 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M77 5 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M01 0 1 39.98 29.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M02 0 1 25.59 19.75 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M03 0 3 52.01 42.26 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M04 0 1 49.23 171.63 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M05 0 3 54.69 180.67 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M06 0 1 25.59 23.32 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M07 0 1 34.45 31.94 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M08 1 2 39.14 10.49 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M10 1 2 43.10 6.48 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M11 1 2 38.98 8.79 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M12 1 2 38.98 6.75 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M13 1 1 25.59 7.30 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M14 1 3 52.01 7.80 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M15 1 3 63.55 7.15 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M16 1 3 54.69 14.50 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M17 1 1 25.59 5.64 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M18 1 2 34.45 4.02 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M19 2 2 39.14 9.90 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M20 2 2 46.12 6.67 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M21 2 3 43.10 6.06 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M22 2 2 38.98 9.31 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M23 2 2 38.98 6.36 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M24 2 1 25.59 7.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M25 2 3 52.01 8.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M26 2 3 63.55 7.30 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M09 1 2 46.12 6.74 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M27 2 3 54.69 23.04 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M28 2 1 25.59 5.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M29 2 2 34.45 4.02 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M30 3 2 39.14 10.42 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M31 3 2 37.81 12.71 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M32 3 2 39.87 6.90 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M33 3 2 26.03 9.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M34 3 2 36.04 6.91 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M35 3 1 22.56 5.88 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M36 3 3 46.02 8.05 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M37 3 1 57.86 7.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M38 3 3 51.69 13.87 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M39 3 1 22.59 5.69 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M40 3 2 34.45 4.11 Sprzedane ----
Kącik M19 1 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M20 1 1 27.29 4.23 Sprzedane ----
Kącik M21 1 1 23.65 3.45 Sprzedane ----
Kącik M22 1 2 32.61 16.40 Sprzedane ----
Kącik M23 1 2 35.90 9.08 Sprzedane ----
Kącik M24 1 4 79.10 10.29 Sprzedane ----
Kącik M25 1 3 53.44 8.19 Sprzedane ----
Kącik M26 1 3 54.74 6.65 Sprzedane ----
Kącik M27 1 2 31.59 9.25 Sprzedane ----
Kącik M28 1 2 43.41 6.38 Sprzedane ----
Kącik M29 1 3 62.01 9.65 Sprzedane ----
Kącik M30 1 1 27.90 7.51 Sprzedane ----
Kącik M38 2 1 25.94 10.12 Sprzedane ----
Kącik M40 2 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M41 2 1 27.29 4.23 Sprzedane ----
Kącik M42 2 1 23.65 4.88 Sprzedane ----
Kącik M43 2 2 32.61 5.87 Sprzedane ----
Kącik M44 2 2 35.87 9.20 Sprzedane ----
Kącik M45 2 4 77.54 11.43 8 500,00 zł 659 090,00 zł
Kącik M46 2 3 53.44 8.36 Sprzedane ----
Kącik M47 2 3 54.89 7.05 Sprzedane ----
Kącik M48 2 2 31.59 9.72 Sprzedane ----
Kącik M49 2 2 43.15 7.00 Sprzedane ----
Kącik M50 2 3 61.95 7.63 Sprzedane ----
Kącik M51 2 1 27.69 6.73 Sprzedane ----
Kącik M59 3 1 25.60 10.12 Sprzedane ----
Kącik M61 3 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M62 3 1 27.25 4.23 Sprzedane ----
Kącik M63 3 1 23.64 3.45 Sprzedane ----
Kącik M64 3 2 32.50 6.48 Sprzedane ----
Kącik M65 3 2 35.90 9.08 Sprzedane ----
Kącik M66 3 4 79.76 12.84 Sprzedane ----
Kącik M67 3 3 53.44 8.19 Sprzedane ----
Kącik M68 3 3 54.18 8.19 Sprzedane ----
Kącik M69 3 2 31.59 9.25 Sprzedane ----
Kącik M70 3 2 43.41 6.38 Sprzedane ----
Kącik M71 3 3 62.01 9.56 Sprzedane ----
Kącik M72 3 1 27.69 6.73 Sprzedane ----
Kącik M01 0 2 40.38 19.65 Sprzedane ----
Kącik M02 0 2 35.41 19.54 Sprzedane ----
Kącik M03 0 2 30.57 20.33 Sprzedane ----
Kącik M04 0 2 36.40 24.06 Sprzedane ----
Kącik M05 0 2 36.42 24.06 Sprzedane ----
Kącik M06 0 2 39.45 28.33 Sprzedane ----
Kącik M07 0 2 40.81 35.95 Sprzedane ----
Kącik M08 0 2 36.49 29.27 Sprzedane ----
Kącik M09 0 2 39.64 41.90 Sprzedane ----
Kącik M10 1 2 40.38 9.16 Sprzedane ----
Kącik M11 1 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M12 1 2 30.76 9.06 Sprzedane ----
Kącik M13 1 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M14 1 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M15 1 2 36.42 12.29 Sprzedane ----
Kącik M16 1 2 41.00 11.40 Sprzedane ----
Kącik M18 1 2 33.98 13.62 Sprzedane ----
Kącik M31 2 2 40.38 9.16 Sprzedane ----
Kącik M32 2 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M33 2 2 30.57 9.63 Sprzedane ----
Kącik M34 2 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M35 2 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M36 2 2 39.40 12.29 Sprzedane ----
Kącik M37 2 2 40.81 12.83 Sprzedane ----
Kącik M39 2 2 33.90 13.46 Sprzedane ----
Kącik M52 3 2 39.78 9.17 Sprzedane ----
Kącik M53 3 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M54 3 2 30.57 9.63 Sprzedane ----
Kącik M55 3 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M56 3 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M57 3 2 39.40 12.29 Sprzedane ----
Kącik M58 3 2 40.81 12.83 Sprzedane ----
Kącik M60 3 2 33.98 13.62 Sprzedane ----
Kącik M17 1 1 25.60 10.12 Sprzedane ----
Kącik LU1 0 1 54.64 0.00 Sprzedane ----
Kącik LU2 0 1 56.52 0.00 Sprzedane ----
Kącik LU3 0 1 188.92 0.00 7 900,00 zł 1 492 468,00 zł
Kącik LU4 0 1 285.81 0.00 7 900,00 zł 2 257 899,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M01 0 4 74.18 142.32 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M03 0 2 32.56 28.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M02 0 3 53.95 46.71 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M04 0 3 47.66 73.62 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M05 0 2 41.48 81.52 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M06 0 2 40.71 65.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M07 0 2 41.54 27.18 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M08 0 4 67.26 47.21 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M09 0 3 55.72 41.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M10 0 3 58.40 46.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M11 1 4 74.18 34.37 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M12 1 3 53.95 15.42 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M13 1 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M14 1 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M15 1 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M16 1 2 40.71 11.98 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M17 1 2 41.54 13.01 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M18 1 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M19 1 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M20 1 1 27.85 2.09 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M21 1 3 59.91 13.98 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M22 2 4 74.18 15.31 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M23 2 3 53.95 15.42 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M24 2 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M25 2 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M26 2 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M27 2 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M28 2 2 41.54 13.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M29 2 4 67.26 18.06 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M30 2 3 55.72 15.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M31 2 1 27.85 2.80 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M32 2 1 20.57 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M33 2 2 38.23 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M34 3 4 74.18 34.48 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M35 3 3 53.95 15.80 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M36 3 2 32.56 9.23 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M37 3 3 47.66 8.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M38 3 2 41.48 11.84 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M39 3 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M40 3 2 41.54 13.16 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M41 3 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M42 3 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M43 3 1 27.85 2.91 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M44 3 1 20.57 4.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M45 3 2 38.23 7.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M46 4 4 74.18 34.38 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M47 4 3 53.95 15.42 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M48 4 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M49 4 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M50 4 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M51 4 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M52 4 2 41.54 13.16 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M53 4 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M54 4 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M55 4 1 27.85 2.80 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M56 4 1 20.57 4.17 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M57 4 2 38.23 9.02 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M58 5 4 74.18 15.31 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M59 5 3 53.95 15.70 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M60 5 2 32.56 9.23 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M61 5 3 47.66 8.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M62 5 2 41.48 11.88 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M63 5 2 40.71 12.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M64 5 2 41.54 13.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M65 5 4 67.26 18.06 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M66 5 3 55.72 15.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M67 5 1 27.85 2.91 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M68 5 1 20.57 4.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M69 5 2 38.23 7.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap LU1 0 1 26.17 0.00 Sprzedane ----
Dobrego Pasterza 39 A01 0 2 38.82 18.87 7 200,00 zł 279 504,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A02 0 3 71.43 116.41 6 600,00 zł 471 438,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A03 0 2 39.88 31.53 7 200,00 zł 287 136,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A04 0 2 43.63 31.59 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A05 1 2 38.82 16.93 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A06 1 3 71.43 31.45 6 800,00 zł 485 724,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A07 1 2 35.50 6.41 7 400,00 zł 262 700,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A08 1 2 38.83 12.36 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A09 1 4 87.75 42.86 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A10 2 2 38.82 15.50 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A11 2 3 71.43 41.07 7 000,00 zł 500 010,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A12 2 2 35.50 11.63 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A13 2 2 38.83 12.35 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A14 2 4 87.75 45.81 6 900,00 zł 605 475,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A15 3 2 38.82 15.95 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A16 3 3 71.43 31.95 7 200,00 zł 514 296,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A17 3 2 35.50 12.37 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A18 3 2 38.83 7.90 7 800,00 zł 302 874,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A19 3 4 87.75 31.79 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A20 4 2 38.82 19.26 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A21 4 3 71.43 35.77 7 400,00 zł 528 582,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A22 4 2 35.50 12.33 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A23 4 4 93.09 30.38 7 300,00 zł 679 557,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A24 4 4 99.11 50.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A25 5 2 38.82 12.46 8 200,00 zł 318 324,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A26 5 3 71.43 44.11 7 600,00 zł 542 868,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A27 5 2 35.50 8.85 8 200,00 zł 291 100,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B01 0 2 39.50 44.72 7 200,00 zł 284 400,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B02 0 2 39.89 36.16 7 200,00 zł 287 208,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B03 0 3 74.35 185.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B04 0 3 62.05 68.51 6 800,00 zł 421 940,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B05 0 2 41.41 34.43 7 200,00 zł 298 152,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B06 0 2 48.62 35.51 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B07 0 2 45.32 43.25 7 000,00 zł 317 240,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B08 0 3 54.41 101.80 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B09 0 3 54.37 65.01 7 000,00 zł 380 590,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B10 0 2 47.50 21.17 6 800,00 zł 323 000,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B11 1 2 39.50 11.13 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B12 1 2 39.89 11.39 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B13 1 3 74.35 42.68 7 000,00 zł 520 450,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B14 1 3 62.05 18.40 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B15 1 2 41.41 11.24 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B16 1 2 48.62 12.30 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B17 1 2 45.32 11.35 7 200,00 zł 326 304,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B18 1 3 54.41 30.21 7 200,00 zł 391 752,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B19 1 3 54.37 22.83 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B20 1 3 56.63 10.86 7 200,00 zł 407 736,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B21 2 2 39.50 11.09 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B22 2 2 39.89 11.96 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B23 2 3 74.35 39.24 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B24 2 3 62.05 9.40 7 200,00 zł 446 760,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B25 2 2 41.41 12.33 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B26 2 2 48.62 12.75 7 400,00 zł 359 788,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B27 2 2 45.32 12.45 7 400,00 zł 335 368,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B28 2 3 54.41 27.40 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B29 2 3 54.37 20.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B30 2 3 56.63 12.38 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B31 3 4 83.72 17.94 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B32 3 4 85.39 31.84 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B33 3 4 93.65 66.43 7 400,00 zł 693 010,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B34 3 4 96.12 40.55 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B35 3 4 94.91 26.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B36 3 4 104.61 46.01 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B37 3 4 86.36 55.35 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B39 3 4 95.51 65.63 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B38 3 4 86.51 43.21 7 400,00 zł 640 174,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A24A 4 5 110.22 50.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B34A 3 5 106.63 40.55 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B35A 3 5 105.70 26.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B36A 3 5 117.17 46.01 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B38A 3 5 96.50 43.21 7 050,00 zł 680 325,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M01 0 2 48.63 40.16 5 600,00 zł 272 328,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M03 0 2 42.40 17.55 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M04 0 1 22.09 22.21 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M05 0 1 21.82 22.80 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M06 0 2 42.80 52.12 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M07 0 4 66.80 59.85 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M08 0 2 46.73 42.44 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M09 0 1 26.26 26.82 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M10 0 2 39.01 29.50 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M11 1 2 42.80 5.43 5 800,00 zł 248 240,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M12 1 4 66.80 4.07 5 400,00 zł 360 720,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M13 1 2 46.73 4.73 5 700,00 zł 266 361,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M14 1 1 26.26 3.26 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M15 1 2 49.44 3.82 5 700,00 zł 281 808,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M16 1 2 48.63 4.01 5 700,00 zł 277 191,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M17 1 5 114.48 8.56 5 200,00 zł 595 296,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M18 1 4 90.82 4.81 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M19 1 4 84.44 6.65 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M20 1 1 28.70 6.41 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M21 2 2 42.80 5.43 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M22 2 4 66.80 4.07 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M23 2 2 46.73 4.73 5 800,00 zł 271 034,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M24 2 1 26.26 3.26 6 550,00 zł 172 003,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M25 2 2 49.44 3.72 5 800,00 zł 286 752,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M26 2 2 48.63 4.01 5 800,00 zł 282 054,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M27 2 1 28.07 6.55 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M28 3 2 42.80 5.43 6 000,00 zł 256 800,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M29 3 4 66.80 4.07 5 700,00 zł 380 760,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M30 3 2 46.73 4.73 5 900,00 zł 275 707,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M31 3 1 26.26 3.26 6 700,00 zł 175 942,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M32 3 2 49.44 3.72 5 900,00 zł 291 696,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M33 3 2 48.63 4.01 5 900,00 zł 286 917,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M34 3 5 114.48 8.56 5 400,00 zł 618 192,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M35 3 4 90.83 4.76 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M36 3 4 84.27 6.65 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M37 3 1 28.70 6.41 6 100,00 zł 175 070,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M38 4 2 42.80 5.53 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M39 4 4 66.80 4.07 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M40 4 2 46.73 4.73 6 000,00 zł 280 380,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M41 4 1 26.26 3.26 6 850,00 zł 179 881,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M42 4 2 49.44 3.72 6 000,00 zł 296 640,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M43 4 2 48.63 4.01 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M44 4 1 28.70 6.37 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M45 0 2 43.66 30.92 5 700,00 zł 248 862,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M46 0 4 67.02 45.61 5 400,00 zł 361 908,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M47 0 2 31.80 11.49 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M48 0 2 34.57 7.90 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M49 0 3 57.89 24.00 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M50 0 3 53.61 104.96 5 800,00 zł 310 938,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M51 0 2 38.18 28.09 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M52 0 2 38.19 27.01 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M53 1 1 28.25 3.65 6 350,00 zł 179 387,50 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M54 1 2 29.98 3.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M55 1 3 51.58 5.22 5 900,00 zł 304 322,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M56 1 3 46.90 5.44 6 000,00 zł 281 400,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M57 1 2 33.03 3.96 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M58 1 2 33.03 4.21 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M59 1 2 39.35 3.51 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M60 1 4 67.02 4.11 5 500,00 zł 368 610,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M61 2 1 28.25 3.65 6 450,00 zł 182 212,50 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M62 2 2 29.98 3.65 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M63 2 3 51.58 5.22 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M64 2 3 46.90 5.44 6 100,00 zł 286 090,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M65 2 2 33.03 3.96 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M66 2 2 33.03 4.21 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M67 2 2 39.35 3.51 6 000,00 zł 236 100,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M68 2 4 66.90 4.11 5 600,00 zł 374 640,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M69 3 1 28.25 3.65 6 550,00 zł 185 037,50 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M70 3 2 29.98 3.68 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M71 3 5 91.80 5.10 5 500,00 zł 504 900,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M72 3 5 85.32 5.57 5 600,00 zł 477 792,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M73 3 2 33.03 3.96 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M74 3 2 33.03 4.21 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M75 3 2 39.35 3.51 6 100,00 zł 240 035,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M76 3 4 66.83 4.11 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B1-M77 4 1 28.25 3.65 6 650,00 zł 187 862,50 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M78 4 2 29.98 3.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B1-M79 4 2 33.03 3.96 6 300,00 zł 208 089,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M80 4 2 33.03 4.21 6 300,00 zł 208 089,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M81 4 2 39.35 3.51 6 200,00 zł 243 970,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M82 4 4 66.83 4.18 6 050,00 zł 404 321,50 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M01 0 2 44.02 18.44 5 700,00 zł 250 914,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M02 0 1 24.84 16.14 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M03 0 2 44.07 18.48 5 700,00 zł 251 199,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M04 0 3 51.28 34.43 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M05 0 3 51.46 98.71 6 000,00 zł 308 760,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M06 0 2 44.16 70.04 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M07 0 1 24.76 49.41 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M08 0 2 44.16 72.25 5 700,00 zł 251 712,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M09 0 4 73.25 96.78 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M10 0 3 51.06 123.42 6 000,00 zł 306 360,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M11 0 3 56.66 96.75 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M12 0 1 34.96 3.02 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M13 0 2 34.83 9.54 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M14 1 3 51.06 7.90 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B2-M15 1 3 51.71 3.70 5 900,00 zł 305 089,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M16 1 3 62.22 8.47 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M17 1 2 43.51 4.47 5 800,00 zł 252 358,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M18 1 2 44.02 4.52 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M19 1 1 24.79 6.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B2-M20 1 2 44.02 4.52 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M21 1 4 87.05 5.17 5 400,00 zł 470 070,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M22 1 3 77.79 3.56 5 700,00 zł 443 403,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M23 1 2 44.16 4.37 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M24 1 1 24.76 6.50 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B2-M25 1 2 43.87 4.37 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M26 1 4 73.18 5.24 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B2-M27 2 3 51.06 7.90 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M28 2 3 51.71 3.70 6 000,00 zł 310 260,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M29 2 2 43.53 4.47 5 900,00 zł 256 827,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M30 2 2 44.02 4.52 5 900,00 zł 259 718,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M31 2 1 24.84 6.65 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M32 2 2 44.02 4.52 5 900,00 zł 259 718,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M33 2 2 44.16 4.37 5 900,00 zł 260 544,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M34 2 1 24.76 6.50 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M35 2 2 43.87 4.37 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M36 2 4 73.18 5.24 5 500,00 zł 402 490,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M37 3 4 89.38 8.12 5 600,00 zł 500 528,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M38 3 4 96.36 3.70 5 500,00 zł 529 980,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M39 3 3 59.70 8.47 5 900,00 zł 352 230,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M40 3 4 103.37 10.69 5 400,00 zł 558 198,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M41 3 4 92.47 8.10 5 500,00 zł 508 585,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M42 3 3 80.32 4.21 5 600,00 zł 449 792,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M43 3 4 87.28 5.03 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B2-M44 3 3 77.90 3.56 5 900,00 zł 459 610,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M46 3 5 118.90 12.85 5 400,00 zł 642 060,00 zł
Okulickiego-Fatimska B2-M47 3 5 121.15 6.73 6 400,00 zł 775 360,00 zł
Okulickiego-Fatimska B1-M02 0 2 34.93 41.48 Sprzedane ----
Okulickiego-Fatimska B2-M45 3 3 81.55 4.21 5 600,00 zł 456 680,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A01 0 2 38.70 24.80 6 600,00 zł 255 420,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A02 0 3 51.18 70.60 6 600,00 zł 337 788,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A03 0 3 54.97 70.25 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A04 0 2 39.66 43.75 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A05 0 2 33.55 39.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A06 0 2 37.28 78.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A07 0 3 50.50 62.60 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A08 0 1 29.09 17.30 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A09 1 2 38.70 8.00 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A10 1 3 51.18 21.88 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A11 1 3 54.97 22.28 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A12 1 2 39.77 7.90 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A13 1 2 33.55 9.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A14 1 3 47.21 9.40 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A15 1 3 50.50 11.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A16 1 1 29.09 7.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A17 2 2 38.70 8.20 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A18 2 3 51.18 22.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A19 2 3 54.97 22.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A20 2 2 39.77 8.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A21 2 2 33.55 8.90 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A22 2 3 47.21 9.60 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A23 2 3 50.50 11.60 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A24 2 1 29.09 7.40 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A25 3 3 73.10 74.15 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A26 3 5 96.04 97.98 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A27 3 5 104.59 93.65 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A28 3 5 76.71 80.00 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A29 3 2 33.55 9.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A30 3 3 47.21 9.40 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A31 3 3 50.50 11.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A32 3 1 29.09 7.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B01 0 2 38.70 24.80 6 600,00 zł 255 420,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B02 0 3 51.18 29.30 6 700,00 zł 342 906,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B03 0 3 54.97 30.35 6 500,00 zł 357 305,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B04 0 2 39.66 29.77 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B05 0 2 33.55 26.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B06 0 2 37.28 50.45 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B07 0 2 41.15 57.75 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B08 0 1 29.09 17.20 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B09 1 2 38.70 8.00 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B10 1 3 51.18 27.90 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B11 1 3 54.97 29.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B12 1 2 39.77 8.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B13 1 2 33.55 8.80 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B14 1 3 47.21 19.70 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B15 1 3 51.31 21.25 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B16 1 1 29.09 7.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B17 2 2 38.70 8.20 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B18 2 3 51.18 27.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B19 2 3 54.97 29.70 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B20 2 2 39.77 8.35 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B21 2 2 33.55 7.45 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B22 2 3 47.21 19.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B23 2 3 51.22 21.60 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B24 2 1 29.09 4.40 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B25 3 3 73.10 81.84 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B26 3 5 96.04 115.98 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B29 3 2 33.55 7.65 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B30 3 3 47.21 19.75 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B31 3 3 51.22 21.70 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B32 3 1 29.09 4.48 7 200,00 zł 209 448,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B27 2 5 104.59 77.25 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B28 3 5 76.71 84.60 Sprzedane ----

Mieszkania Kraków

Nowe mieszkania w Krakowie

Opcja zakupu nowego mieszkania, bezpośrednio od dewelopera, niesie za sobą wiele korzyści. Pośród nich wymienić można między innymi: brak pośredników, nowoczesny projekt, możliwość urządzenia wnętrza zgodnie z indywidualnymi upodobaniami, czy wysoką funkcjonalność. Mimo że nowe mieszkania powstają w Krakowie każdego dnia, niejednokrotnie zdarza się, że trudno jest znaleźć w mieście wymarzony, o dobrej lokalizacji i rozsądnej cenie, lokal. Wybierać możemy spośród ofert różnych firm deweloperskich. Musimy jednak pamiętać, że zakup mieszkania to inwestycja na lata, dlatego tak ważna jest współpraca ze sprawdzonym deweloperem. Tysiące oddanych metrów kwadratowych oraz zaufanie jakim codziennie obdarzają HSD Klienci, jest najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Postaw na wiarygodnego partnera i spełnij marzenia o „własnym M”.

Znajdź swoje wymarzone mieszkanie w Krakowie z HSD Inwestycje!

HSD Inwestycje jest deweloperem o szerokim portfolio, specjalizujemy się w realizacji zarówno budynków usługowych, jak i mieszkalnych. To, co nas wyróżnia, to niezwykle zróżnicowana oferta, transparentność oraz konkurencyjne ceny zarówno lokali handlowych, jak i nowych apartamentów i mieszkań. Kraków i Kielce to dwa główne obszary naszej działalności, w obu tych miastach znajdują się biura sprzedaży.
Aktualnie, jesteśmy w trakcie przeprowadzania dwóch kolejnych realizacji. Celem obu jest sprzedaż apartamentów i mieszkań deweloperskich w Krakowie. Budynki powstają w dzielnicach: Prądnik Czerwony oraz Podgórze. Ceny krakowskich mieszkań znajdujących się w naszej ofercie, są zróżnicowane – w zależności od lokalizacji inwestycji, powierzchni lokalu, czy usytuowania na piętrze – ale zawsze bardzo atrakcyjne dla nabywców.

Krakowska dzielnica Podgórze – nowe mieszkania na sprzedaż w świetnej lokalizacji

Nasza nowa inwestycja budowlana stanie w pobliżu powstającego Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzielnica Podgórze to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie Krakowa, w którym wielu chce zamieszkać. Zarówno zainteresowani szybkim dojazdem do centrum, jak i Ci szukający spokojnego otoczenia, znajdą coś dla siebie. Co więcej, pełna zabytków i zieleni okolica to gwarancja ciekawie spędzonego czasu wolnego.

Kurdwanów – nowe mieszkania na sprzedaż w spokojnej części Krakowa

Zrealizowany przez nas na Kurdwanowie budynek jest nowoczesny, ale też kameralny. To świetne miejsce dla tych, którzy cenią sobie prywatność i spokój. Apartamenty zachwycą nawet najbardziej wymagających Klientów, a pełna uroku okolica zaczaruje każdego. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą uciec od zgiełku centrum miasta i jednocześnie móc szybko do niego dotrzeć.

Wola Duchacka – nowe mieszkania w Krakowie blisko natury

Nasza krakowska inwestycja na Woli Duchackiej jest pięknym, nowoczesnym budynkiem – urzeczywistnieniem połączenia estetyki z funkcjonalnością. Ogromną zaletą mieszczących się tam apartamentów jest to, że każdy z nich posiada własny ogródek lub balkon. Ponadto, inwestycja otoczona jest terenami zielonymi, takimi jak Park Duchacki i Krzemionki. Dogodne połączenie z centrum miasta oraz bliskość natury to z pewnością kombinacja wpływająca na atrakcyjność lokalizacji tego budynku.

Dlaczego warto zastanowić się nad kupnem mieszkania z rynku pierwotnego w Krakowie?

Kraków to dynamicznie rozwijające się miasto, oferujące swoim mieszkańcom nieskończone możliwości. To miejsce, które zapewnia sprzyjające warunki zarówno do rozwoju zawodowego, jak i prowadzenia spokojnego życia rodzinnego. Właśnie dlatego zakup mieszkania w Krakowie to bez wątpienia jeden z najlepszych sposobów na ulokowanie kapitału. Idealny stan inwestycji gwarantuje jedynie transakcja przeprowadzona na rynku pierwotnym. Ponadto, nabywcy nowego mieszkania, będą mogli urządzić wnętrza zgodnie ze swoim gustem, co zapewni wysoki komfort ich użytkowania w przyszłości. Co więcej, często zdarza się, że koszt nabycia mieszkania z rynku wtórnego jest bardzo zbliżony do ceny nowego mieszkania. Krakowski rynek nieruchomości nie jest tutaj wyjątkiem. Bez wątpienia jest to powód przemawiający za zakupem mieszkania z rynku pierwotnego.

HSD Inwestycje – Twój krakowski deweloper

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z portfolio dewelopera HSD Inwestycje. Znajdziesz w nim nowe mieszkania i apartamenty z rynku pierwotnego na sprzedaż w Krakowie. Nasze realizacje wyróżniają się atrakcyjną ceną, solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem. Z pewnością wśród nich odnajdziesz swoje własne „cztery kąty”!
© GRUPA HSD 2018.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Creadted by: <NETservices/>